अपात्र उमेदवारांकरिता सूचना :- संबंधित उमेदवारांना उक्त यादीबाबत काही आक्षेप असल्यास तो दि. ३/५ /२०१३ रोजी सायं ५.०० वाजेपर्यंत जिल्हा परिषद, नागपूर या कार्यालयात नोंदविता येईल.

कृषी अधिकारी

पात्र

अपात्र

Duplicate


विस्तार अधिकारी (कृषी)

पात्र

अपात्र

Duplicate


अंगणवाडी पर्यवेक्षिका

पात्र

अपात्र

Duplicate


विस्तार अधिकारी (शिक्षण )

पात्र

अपात्र

Duplicate


औषध निर्माता

पात्र

अपात्र

Duplicate


वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा )

पात्र

अपात्र

Duplicate


कंत्राटी ग्रामसेवक

पात्र

अपात्र

Duplicate


विस्तार अधिकारी (पंचायत)

पात्र

अपात्र

Duplicate


आरोग्य पर्यवेक्षक

पात्र

अपात्र

Duplicate


वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक)

पात्र

अपात्र

Duplicate


कनिष्ट सहाय्यक (लिपिक)

पात्र

अपात्र

Duplicate


कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)

पात्र

अपात्र

Duplicate


विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी)

पात्र

अपात्र

Duplicate


लघुलेखक निम्न श्रेणी

पात्र

अपात्र


कनिष्ठ लेखा अधिकारी

पात्र

अपात्र

Duplicate


परिचर

पात्र

अपात्र

Duplicate